Dostęp do informacji publicznej

Zarządzenie nr 03/11/2012
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

z dnia 21 listopada 2012 roku
w sprawie Regulaminu udostępniania informacji publicznej
w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie


Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7 i 9 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o udostępnienie informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 w związku z § 22 ust.1. i 2. Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wprowadzam do realizacji w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie:
1) Regulamin udostępnienia informacji publicznej, stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia,
2) Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, stanowiący Załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia,
3) Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, stanowiący
Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


……………………………………………………………
(podpis)


Grajewo, 2012-11-21

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
im. Jana Pawła II w Grajewie
Nr 03/11/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Regulamin
udostępniania informacji publicznej
na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie


§ 1.
Każdy ma prawo do informacji publicznej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2.
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej,
w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
2) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
3) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
4) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
5) informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;
6) informacje o zasadach i trybie działania organów.


§ 3.
1. Nie udziela się dostępu do:
1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
2) informacji niejawnych;
3) informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;
4) informacji zawierających dane osobowe, chyba że po uprzednim zanonimizowaniu;
5) informacji stanowiących tajemnicę skarbową;
6) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§ 4.
1. Udostępnienie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie następuje poprzez*:
1) ogłoszenie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;
2) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);
4) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce, tj. tablicy ogłoszeń w holu na paterze.
2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkół Specjalnych
im. Jana Pawła II w Grajewie jest udostępniana na wniosek.
3. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 03/11/2012.

§ 5.
1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej.
2. Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.
3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnieni informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

§ 6.
1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „bez zbędnej zwłoki” , nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.
2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.
3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub formie określonych w ust. 1 organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstawy w przepisach prawa.
W tym wypadku nie maja zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a
więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w
zwykłej formie korespondencyjnej.
7. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
8. Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzib placówki.

§ 7.
Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8.
1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji, o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:
1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
2) dokonać oceny szczególnej istotności do interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;
3) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

§ 9.
Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach, co jego ustalenie.

§ 10.
Regulamin obowiązuje od dnia 21 listopada 2012r.

……………………………………..

*Odpowiedzialność karna:
Przepis art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej.


Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
im. Jana Pawła II w Grajewie
Nr 03/11/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - plik do pobrania pdf

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - plik do pobrania doc


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
im. Jana Pawła II w Grajewie
Nr 03/11/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - plik do pobrania pdf

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - plik do pobrania doc

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Publikacja

Wprowadzający: Jacek Merski

Data modyfikacji: 2016-11-16

Opublikował: Jacek Merski

Data publikacji: 2016-11-16

Rejestr zmian