Status prawny

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

• Orzeczenia w sprawie otwarcia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grajewie
/Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku – 25 lipca 1960 /
• Decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Łomży z dnia 5 lutego 1979 roku Nr 4/79 w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z klasami specjalnymi jako filli Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grajewie
• Decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Łomży zdnia 17 marca 1982 roku Nr 4/82 w sprawie powołania Zespołu Skół Specjalnych w Grajewie na bazie Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Grajewie
• Uchwały Nr XXXV/229/02 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie
• Uchwały Nr XIII/76/04 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie założenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej w Grajewie
• Uchwały Nr XXXVII/221/06 Rady Powiatu Grajewskiego z 23 lutego 2006 r w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 4 Specjalnego w Grajewie
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
• Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114),
• Rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2005r. Nr19, poz. 166),
• Statutu Zespółu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
• Ramowego planu pracy szkoły,
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
• Regulaminów:

o Regulaminu Rady Pedagogicznej.
o Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
o o Regulaminu Rady Rodziców
o Regulaminu biblioteki szkolnej.
o Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym jest Powiat Grajewski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Białymstoku.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Publikacja

Wprowadzający: Jacek Merski

Data modyfikacji: 2016-11-16

Opublikował: Jacek Merski

Data publikacji: 2016-11-16

Rejestr zmian