Zakres działania

Kilka słów o misji Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Misja Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie


Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie jest szkołą publiczną świadczącą usługi oświatowe uczniom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzicom i środowisku.
Szkoła uznaje, że jej podstawowym i zarazem doniosłym zadaniem jest kształcenie i rewalidowanie niepełnosprawnych uczniów oraz wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do samodzielnego i kulturalnego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do:
• podejmowania wysiłku w przezwyciężaniu własnej niepełnosprawności,
• rozwijania talentów i zainteresowań,
• współżycia i współpracowania z innymi ludźmi,
• przestrzegania prawa i norm zwyczajowych,
• zdobywania dalszej wiedzy i podejmowania pracy zawodowej .
 Szkoła ponadto, poprzez harmonijne rozwijanie swoich funkcji edukacyjnych, dąży do przybliżenia podopiecznym (uczniom) znajomości szerokiego spektrum różnorodnych dziedzin życia i nauki, a także zapewnienia im wielu możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu, rozrywki i odpoczynku.
Szkoła przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze europejskiej. Wszyscy pracownicy szkoły w swojej pracy odwołują się zarówno do doświadczeń życia współczesnego, jak i do wieloletniej tradycji szkoły.
Szkoła dba o wysoką jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli. Dąży do rozwoju i unowocześniania wiedzy metodyczno-dydaktycznej oraz popiera eksperymenty i badania pedagogiczne. Stara się współtworzyć standardy jakości stanowiące kryterium oceny polskich szkół. Stosuje i rozwija nowe techniki edukacyjne, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowoczesne metody, formy i techniki nauczania, dbając przy tym o najwyższy poziom w świadczeniu swojej działalności.
Szkoła kieruje się szacunkiem do ucznia i odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Jej plany i programy harmonijnie łączą realizację statutowych zadań szkoły publicznej z zaspokajaniem zróżnicowanych i indywidualnych potrzeb uczniów.
Szkoła szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów, kształtuje u uczniów tolerancję, wrażliwość i dbanie o wartości moralne.
Szkoła dba o to, by wszystkie jej zajęcia zyskiwały wysoką ocenę społeczną. Stara się o to poprzez podnoszenie atrakcyjności swojej oferty edukacyjnej, zaspokajającej indywidualne potrzeby uczniów. Bada ponadto i analizuje indywidualne i specyficzne potrzeby uczniów oraz upowszechnia w środowisku szkolnym wyniki tych badań. Tworzy mechanizmy dialogu z rodzicami i opiekunami uczniów oraz współpracuje z ich przedstawicielami. W planowaniu pracy szkoły uwzględnia opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania, jednocześnie realizuje pełny zakres zadań wynikających z szeroko pojętego interesu publicznego.
Szkoła pełni rolę kulturotwórczą, kształtując wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej. Jednocześnie szkoła wspomaga uczniów w poznawaniu kultury europejskiej i światowej, a także uczy ich poszanowania i ochrony środowiska naturalnego oraz właściwego gospodarowania jego zasobami.
Szkoła ułatwia uczniom i nauczycielom korzystanie z dorobku nauki i techniki podczas wszystkich zajęć organizowanych w szkole. W szczególności gromadzi i udostępnia: księgozbiór biblioteczny, czasopisma, płyty i kasety multimedialne, oprogramowanie komputerowe oraz umożliwia korzystanie z technicznych środków nauczania, będących na jej wyposażeniu, na przykład sprzętu radiowo-telewizyjnego, komputerów itp.
Zakres działalności szkoły jest określony dostępnością środków finansowych. Jako szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie i rewalidację w zakresie wyznaczonym w budżecie Powiatu Grajewskiego. Ponadto szkoła wspólnie z rodzicami uczniów podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na organizację zajęć dla uczniów, poprawę standardu wyposażenia oraz zaspokojenie innych szczególnych potrzeb szkoły.
Praca nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły jest zawodem wymagającym wysokiego stopnia profesjonalizmu, odpowiedzialności i wszechstronnej świadomości zróżnicowanych i indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Powinni oni przede wszystkim realizować zadania szkoły publicznej, przestrzegać zasad etyki zawodowej, kierować się wrażliwością na potrzeby dzieci i młodzieży. Sposób wywiązywania się z tych zadań, jakość ich pracy, umiejętności i dorobek są najważniejszymi kryteriami oceny ich pracy. Obsadzenie stanowisk w szkole odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne i zawodowe.
Pracownicy administracji i obsługi powinni dążyć do zapewnienia możliwie najwyższych standardów pracy, uczestniczyć w procesie wychowawczym szkoły, szczególnie dbając o kształtowanie życzliwej atmosfery i wysokiej kultury życia codziennego szkoły.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: publikacja

Wprowadzający: Jacek Merski

Data modyfikacji: 2016-11-15

Opublikował: Jacek Merski

Data publikacji: 2016-11-15

Rejestr zmian